شرایط و ضوابط سرویس ها

قوانین حاکم بر سرویس های اتوبار و باربری وطن بار شرق جابجایی اثاثیه و بارهای مشتری که با توافق مشتری و باربری انجام پذیرفته است، تابع قوانین و مقررات اساسنامه اتحادیه است؛ تبصره های اساسنامه اتحادیه باربری ها درباره اقلام اجرتی بر اساس اساسنامه اتحادیه باربری ها هزینه حمل و جابجایی بارهای غیر استاندارد و…